Skip to main navigation Skip to main content

Quy v? ?? s?n sàng ch?a? 

Làm m?t vi?c ??n gi?n ?? quy v? ???c an toàn h?n.

Quy v? chu?n b? càng chu ?áo, nh?ng tình hu?ng kh?n c?p s? b?t c?ng th?ng h?n.

Có nhi?u b??c ??n gi?n và th?c ti?n có th? giúp quy v? b?o v? b?n than mình, nh?ng ng??i quy v? yêu quy, và nh?ng ?i?u quy v? tran tr?ng nh?t. 

  • Tham gia và nh?n l?i khuyên ??n gi?n m?i tu?n ?? giúp quy v? chu?n b?. 
  • B?t ??u b?ng cách ch?n l?y ?i?u ??n gi?n phía d??i ?ay.

1.    Chu?n b? tinh th?n

H?y ngh? v? m?t tình hu?ng kh?n c?p, và nó ?nh h??ng ??n quy v? nh? th? nào. Theo d?i tình tr?ng h?i ph?c c?a quy v?. Quy v? chu?n b? càng chu ?áo, nh?ng tình hu?ng kh?n c?p s? b?t c?ng th?ng h?n và quy v? s? có kh? n?ng làm ch? b?n than mình h?n. 
T?i bi?u ?? tình tr?ng s?c kh?e tinh th?n c?a quy v? ?? quy v? có th? chu?n b? tinh th?n cho tình hu?ng kh?n c?p.

2.    B?t ??u trò chuy?n

Quan tr?ng là g?p g? nh?ng ng??i hàng xóm c?a quy v?. N?u quy v? ?? bi?t h? tr??c ?ó, thì vi?c nói v? nh?ng tình hu?ng kh?n c?p có th? x?y ra ? khu v?c c?a quy v? s? r?t h?u ích, và quy v? có th? giúp ?? nhau nh? th? nào. Trong tình hu?ng kh?n c?p nh?ng ng??i ? xung quanh quy v? s? là ng??i giúp ?? quy v? ??u tiên. 
T?i thi?p g?p g? hàng xóm là cách ??n gi?n ?? quy v? b?t ??u cu?c trò chuy?n.

3.    ?i?n vào m?u RediPlan c?a quy v?

N?u nhà c?a quy v? b? s? tán, ho?c n?u m?i th? b? phá h?y, quy v? c?n th?ng tin gì nh?t ?? xay d?ng l?i cu?c s?ng c?a mình? T?t c? các th?ng tin chi ti?t quy v? s? c?n ph?i có trong su?t ho?c sau tình hu?ng kh?n c?p nh? th?ng tin y t?, s? b?o hi?m và s? ?i?n tho?i liên l?c c?n thi?t. 
T?i m?u RediPlan cá nhan c?a quy v?, ?? quy v? có th? l?u tr? t?t c? th?ng tin quan tr?ng m?t cách an toàn ? cùng m?t n?i

4.    Thu x?p hành trang

Có 2 th? quy v? c?n mang theo trong tr??ng h?p kh?n c?p: nh?ng th? có th? giúp quy v? s?ng sót nh? n??c và ?èn pin, và nh?ng th? giúp quy v? h?i ph?c l?i sau ?ó nh? hình ?nh và  n? trang mang giá tr? c?m xúc, t?t c? s? giúp quy v? xay d?ng l?i và b?t ??u l?i cu?c s?ng sau ?ó. 
T?i danh m?c ki?m tra ti?n d?ng ?? giúp quy v? thu x?p hành trang cho tình hu?ng kh?n c?p
 

Các tài li?u cho vi?c chu?n b? s?n sàng

H?y t?i xu?ng nh?ng tài li?u d??i ?ay ?? giúp qu?ng bá Tu?n l? chu?n b? s?n sàng 2020

H?y chu?n b? s?n sàng! T?i xu?ng Redi

Bài ??ng trên m?ng x? h?i
Facebook

Instagram

Social Post

B?n m?u email
M?t b?n m?u email ?? dùng ho?c ph?ng theo và g?i cho khách hàng, nhan viên, b?n bè và m?i ng??i ?? khuy?n khích s? cam k?t v?i vi?c chu?n b? s?n sàng.

Get prepared app on smartphone.

Get Prepared app

Get Prepared helps you connect with your key support people, accomplish simple tasks to make you and your loved ones safer, and protect the things that matter most to you.

乱中年女人伦AV三区-久久国产乱子伦精品免费